วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

คุณลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
1.รู้ เข้าใจ หลักการ วงจรลอจิกต่างๆ
2.มีทักษะการหาคุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิต
3.มีทักษะการต่อวงจรและทดสอบวงจรลอจิกต่างๆ
4.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฎิบัติงาน มีความละเอียดรอบครอบ
ปลอดภัยเป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์ และหลักการทํางานของอุปกรณ์วงจร   ดิจิตอล
2. หาคุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิก
3. ทดสอบวงจรลอจิก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัสฟังก์ชันลอจิก ตารางความจริง สัญลักษณ์ลอจิกเกต พีชคณิตบูลลีน แผนผังคาโนห์ คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่างๆ ต่อและทดสอบวงจรลอจิก วงจรคอมไบเนชัน (Combination circuit) วงจรฟลิปฟลอป (Flip Flop) วงจรนับและแสดงผลเบื้องต้น